నాకు అమ్మాయి కావాలి చూడు అని యాంకర్ ని అడిగిన సాయిధరం తేజ్.. దానికి యాంకర్ ఏమన్నదో చూస్తే షాక్…

0
1710

నాకు అమ్మాయి కావాలి చూడు అని యాంకర్ ని అడిగిన సాయిధరం తేజ్.. దానికి యాంకర్ ఏమన్నదో చూస్తే షాక్…