నిమ్మకాయలో ఇది కలిపి రాస్తే మీ జుట్టుకు చుండ్రు పోయి మీ జుట్టు జన్మలో ఊడదు.. షేర్ చేయండి..

0
988

నిమ్మకాయలో ఇది కలిపి రాస్తే మీ జుట్టుకు చుండ్రు పోయి మీ జుట్టు జన్మలో ఊడదు.. షేర్ చేయండి..