పల్లవి “యాస”కు ఫిదా అయినా KCR ఏం గిప్ట్ ఇచ్చాడో తెలుసా..?

0
1762

పల్లవి “యాస”కు ఫిదా అయినా KCR ఏం గిప్ట్ ఇచ్చాడో తెలుసా..?