పిల్లలు పుట్టని వాళ్లు వారం రోజులు ఇవి వాడండి…ఖచ్చితంగా పుడతారు..

0
2503

మీకు పెళ్ళి అయి చాల కాలం అయ్యిందా.పిల్లలుపుట్టడం లేదా.. పెళ్ళి అయి చాలా కాలంగా పిల్లలు పుట్టని వాళ్లు వారం రోజులు ఇవి వాడండి…ఖచ్చితంగా పుడతారు..