పుట్టిన పసికందు తన తల్లిని ఎలా పిలుస్తున్నాడో చూస్తే మీ హృదయం చలిస్తుంది..

0
2108

అప్పుడే పుట్టిన పసికందు ఏడుపు మనం వినే ఉంటాం.. కానీ ఈ పసికందు పుట్టిన వెంటనే ఏం అని ఏడ్చిందో తెలుసా..పుట్టిన పసికందు తన తల్లిని ఎలా పిలుస్తున్నాడో చూస్తే మీ హృదయం చలిస్తుంది. తన తల్లిని ఎలా పిలుస్తున్నాడో మీరు చూడండి..