ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు తప్పక చూడాల్సిన వీడియో.. గాంధీజీ నీ అందుకే చంపేను అని గాడ్సే ఉరి తీసే ముందు చెప్పిన మరణ వాగ్ములం.. మీరు విన్నారంటే మీ రక్తం మరిగిపోతుంది చూడండి..

0
950

ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు తప్పక చూడాల్సిన వీడియో.. గాంధీజీ నీ అందుకే చంపేను అని గాడ్సే ఉరి తీసే ముందు చెప్పిన మరణ వాగ్ములం.. మీరు విన్నారంటే మీ రక్తం మరిగిపోతుంది చూడండి..