ఫేస్సు బుక్ లో తన బార్య ఫోటో పెట్టి ఇదే చివరి సేల్ఫీ అని కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నాడు

0
1142

ఫేస్సు బుక్ లో తన బార్య ఫోటో పెట్టి ఇదే చివరి సేల్ఫీ అని కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నాడు