మా పాప మెడికల్ సీట్ కోసం చిరంజీవి గారి ఇంటికి వెళ్తే ఆయన అన్న మాట: రాజశేఖర్

0
1429

మా పాప మెడికల్ సీట్ కోసం చిరంజీవి గారి ఇంటికి వెళ్తే ఆయన అన్న మాట: రాజశేఖర్