మీచేతి మూడు వేళ్ళు కు ఈ గీతాలు ఉన్నాయా.? అలా ఉంటే ఏమి అవుతుందో తెలుసా..

0
826

మీచేతి మూడు వేళ్ళు కు ఈ గీతాలు ఉన్నాయా.? అలా ఉంటే ఏమి అవుతుందో తెలుసా..