మీడియా ముందు తన తప్పు ఒప్పుకున్న హైపర్ ఆది.. ఏమన్నాడో చూడండి..

0
800

మీడియా ముందు తన తప్పు ఒప్పుకున్న హైపర్ ఆది.. ఏమన్నాడో చూడండి..