మెట్రో ఓపెనింగ్ కి వచ్చిన మోడీ తెలుగులో ఎలా మాట్లాడారో మీరే చూడండి..కె సి ఆర్ ఎలా నవ్వారో చూడండి..

0
799

మెట్రో ఓపెనింగ్ కి వచ్చిన మోడీ తెలుగులో ఎలా మాట్లాడారో మీరే చూడండి..కె సి ఆర్ ఎలా నవ్వారో చూడండి..