వందల మంది ఫాన్స్ మధ్య అమాంతం చిరుని కౌగిలించుకున్నందుకు కోపంతో చిరు ఆ నటి ని ఏమి చేసాడో తెలుసా ?

0
1165

వందల మంది ఫాన్స్ మధ్య అమాంతం చిరుని కౌగిలించుకున్నందుకు కోపంతో చిరు ఆ నటి ని ఏమి చేసాడో తెలుసా ?