వినాయకచవితి ముందు రోజు ఈ కధ వింటే మీ ఇంట్లో డబ్బే డబ్బు..

0
1308

రేపే వినాయక చవితి.. ఒకే ఒక్కరోజు లో వినాయక చవితి రాబోతుంది.. వినాయక చవితి కి ముందు రోజు ఏంచేస్తారో తెలుసా.. ఈ రోజు గౌరి దేవిని పూజించి ఈ కధ వినడం వలన మీ ఇంట్లో డబ్బే డబ్బు.. అంతే కాకుండా ఇంకా చాల ఉన్నాయి.. తెలియాలి అంటే ఈ వీడియో చూడండి..