వీడు చేసిన పనులకు నడిరోడ్డు మీద నిలబెట్టి ఉరి తీయాలి

0
1103

వీడు చేసిన పనులకు నడిరోడ్డు మీద నిలబెట్టి ఉరి తీయాలి