వెంకటేష్ కూతుళ్ళను చూస్తే చూస్తూనే ఉంటారు

0
1750

హీరో వెంకటేష్ భార్య ,కూతుళ్ళను మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా.. వెంకటేష్ కూతుళ్ళను చూస్తే హీరోయిన్స్ కూడా పనికి రారు అంటారు.. అలాగే చూస్తూనే ఉంటారు కావాలంటే చూడండి..