శివుడు వెంకటేశ్వర స్వామి ఆకాశంలో ప్రత్యక్షమయ్యారు

0
1177

తిరుమల లో ఆద్భుతం..ఆకాశంలో శివుడు వెంకటేశ్వర స్వామి ఆకాశంలో ప్రత్యక్షమయ్యారు.. కనులారా చూడాలి అనుకుంటే ఈ వీడియో చూడండి..