సర్జరీల మీద సర్జరీ లతో గుర్తు పట్టకుండా మారిపోయి ఈ హీరో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా

0
1154

సర్జరీల మీద సర్జరీ లతో గుర్తు పట్టకుండా మారిపోయి ఈ హీరో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా..