19 అక్టోబర్ న ఉప్పు నింపిన గాజు సీసాను ఇంట్లో అక్కడ పెడితే కటిక దరిద్రుడు అయినా కోటీశ్వరుడు అవుతాడు..

0
1653

ఉప్పు ఎలా అయితే మనం తినే పదార్దాలను రుచి కరంగా చేస్తుందో అదే విదంగా మన జీవితాన్ని పాసిటివ్ చేస్తుంది. ఉప్పు లో ఎంతో పాసిటివ్ ఎనర్జీ వుంటుంది.19 అక్టోబర్ న ఉప్పు నింపిన గాజు సీసాను ఇంట్లో అక్కడ పెడితే కటిక దరిద్రుడు అయినా కోటీశ్వరుడు అవుతాడు..