5 ఏళ్ళ క్రితం చనిపోయిన ఓ అమ్మాయి పాములా మళ్ళీ జన్మించింది

0
1198

5 ఏళ్ళ క్రితం చనిపోయిన ఓ అమ్మాయి పాములా మళ్ళీ జన్మించింది.. ప్రియురాలు మళ్ళీ పుట్టింది అని ఆ అబ్బాయి ఆ పాముని ఏం చేసేడో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు..