గుమ్మందాక వచ్చిన కష్టం కూడా పారిపోవాలంటే, ఈ మంత్రం 7 సార్లు చదవటమే…

0
1214

గుమ్మందాక వచ్చిన కష్టం కూడా పారిపోవాలంటే, ఈ మంత్రం 7 సార్లు చదవటమే…