తదాస్తు దేవతలు తిరిగే సమయం.. ఈ సమయంలో ఏది కోరినా తదాస్తు అనేస్తారు దేవతలు..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here