తదాస్తు దేవతలు తిరిగే సమయం.. ఈ సమయంలో ఏది కోరినా తదాస్తు అనేస్తారు దేవతలు..

0
2517

తదాస్తు దేవతలు తిరిగే సమయం.. ఈ సమయంలో ఏది కోరినా తదాస్తు అనేస్తారు దేవతలు..