తిరుపతి వెళ్ళే ప్రతి భక్తుడు ఈ 13 ఉచిత సేవల గురించి తెలుసుకోని ఉపయోగించుకోండి.. షేర్ చేసి “మానవ సేవే మాధవ సేవ” అని చాటి చెప్పండి..

0
1667

తిరుపతి వెళ్ళే ప్రతి భక్తుడు ఈ 13 ఉచిత సేవల గురించి తెలుసుకోని ఉపయోగించుకోండి.. షేర్ చేసి “మానవ సేవే మాధవ సేవ” అని చాటి చెప్పండి..