నవంబర్ 4 కార్తీక పౌర్ణమి.. ఆ రోజున ఇలా చేసిన వారికి కోటి జన్మల పుణ్యం వస్తుంది..

0
1334

కార్తీక మాస విశేష దినం కార్తీక పొర్ణమి సోమవారం నాడు ఇలా చేయండి కార్తీక మాసం లో అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా కార్తీక పౌర్ణమి ని జరుపుకుంటారు నవంబర్ 4 కార్తీక పౌర్ణమి రోజున ఇలా చేసిన వారికి కోటి జన్మల పుణ్యం..