బిల్డింగ్ పైన పడినా , ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు

0
1010

బిల్డింగ్ పైన పడినా , ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు