మీరు ఏం చేసిన ఎన్ని చేసిన కార్తీక పౌర్ణమి ఒక్క రోజున ఈ ఒక్కటి చేయండి చాలు..

0
882

కార్తీక మాస విశేష దినం కార్తీక పొర్ణమి సోమవారం నాడు ఇలా చేయండి.. కార్తీక మాసం లో అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా కార్తీక పౌర్ణమి ని జరుపుకుంటారు నవంబర్ 4 కార్తీక పౌర్ణమి రోజున ఇలా చేసిన వారికి కోటి జన్మల పుణ్యం..ఏంచేసిన ఎన్ని చేసిన కార్తీక పౌర్ణమి రోజున ఈ ఒక్కటి చేయండి చాలు..