మీరు శివునికి పూజ చేసేటప్పుడు పొరపాటున ఈ తప్పులు కానీ చేసిన జన్మజన్మల పాపం.

0
1160

కార్తీక మాసం శివునికి ఇష్టమైన మాసం.. ఈ కార్తీక మాసం లో శివునికి పూజ చేస్తే జన్మ జన్మల పాపాలు పోతాయి.. కానీ శివునికి పూజ చేసేటప్పుడు పొరపాటున ఈ తప్పులు చేస్తే మీకు జన్మజన్మల పాపం.. అది ఎంటో తెలియాలి అంటే చూడండి..