రూపాయిని తీసుకొని రాత్రి తలకింద పెట్టుకొని తెల్లవారు జామున ఇలా చేస్తే ఇక డబ్బే డబ్బు

0
1122

రూపాయిని తీసుకొని రాత్రి తలకింద పెట్టుకొని తెల్లవారు జామున ఇలా చేస్తే ఇక డబ్బే డబ్బు..