రేపే కార్తీక ఆమావాస్య..రేపు ఈ చిన్న పని చేస్తే బిచ్చగాడైన రాజ్యమేలతాడు..

0
1700

రేపే కార్తీక ఆమావాస్య..రేపు ఈ చిన్న పని చేస్తే బిచ్చగాడైన రాజ్యమేలతాడు..